fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ByMartaM
I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego https://bymartam.pl/ jest Marta Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Kreowania Wizerunku Marta Kozłowska z siedzibą pod adresem Zawyki nr 7, 18-105 poczta Suraż, gm. Suraż, pow. białostocki, posiadająca wpis w CEiDG, NIP 966-176-62-93, REGON 200761632, zwany dalej „Sprzedawcą”
2. Kontakt z Właścicielem, a tym samym ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@bymartam.pl  oraz numerem telefonu: 882-309-885
3. Niniejszy Regulamin określa istotne elementy umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu, a także określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, do których przestrzegania zobowiązują się obie strony.

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j.)..
2. Sprzedawca – Marta Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Kreowania Wizerunku Marta Kozłowska z siedzibą pod adresem Zawyki nr 7, 18-105 poczta Suraż, gm. Suraż, pow. białostocki, posiadająca wpis w CEiDG, NIP 966-176-62-93, REGON 200761632.
3. Sklep internetowy – serwis https://bymartam.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę umożliwiający Klientom uzyskanie informacji o dostępnych towarach i dokonania ich zakupu.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z możliwości udostępnianych przez Sklep internetowy.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Konto – elektroniczny zbiór danych udostępnionych przez Klienta służących realizacji zamówień, ukazujący dotychczasowe zamówienia, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Towar – rzecz ruchoma w postaci ubrań będąca częścią asortymentu Sprzedawcy.
8. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres wskazany przy dokonywaniu Zamówienia.
9. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Sprzedawca oświadcza, że udostępnione przez niego Towary w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
11. Zamówienia realizowane będą jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.
12. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową; nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

III. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.

1. Złożenie zamówienia może nastąpić przy użyciu konta lub bez jego użycia.
2. Złożenie zamówienia wymaga podania danych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży i wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu; w przypadku przedsiębiorców żądających wystawienia FV dodatkowo nazwa przedsiębiorcy i NIP).
3. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, opcjonalnie datę urodzenia. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o nazwę przedsiębiorcy oraz jego NIP. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Przy dokonaniu Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim
postanowienia.
4. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane przy rejestracji dane.
5. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać wyłącznie poprzez jego stronę internetową.
6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku;
b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
c) wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta, bądź zakup następuje bez użycia Konta;
d) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.
7. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie jego przyjęcia na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena podana przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Kupującego, która zostanie potwierdzona drogą mailową przez Sprzedającego.
10. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
11. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
12. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam i zapłacę” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.
13. W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.
14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.
15. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer
telefonu.
16. Potwierdzeniem dokonania zakupu w przypadku Konsumentów jest paragon. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić wraz ze złożeniem zamówienia.
17. Potwierdzeniem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT.

IV. Sposób i termin zapłaty.

1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności wyłącznie w następujący sposób:
a) w drodze płatności elektronicznej za pośrednictwem PayPal
b) w drodze płatności elektronicznej za pośrednictwem PayU
2. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia.

 

V. Sposób dostawy Towaru/Miejsce spełnienia świadczenia.

1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.

 

VI. Odpowiedzialność za Towar. Procedura reklamacyjna.

1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą go wydania Klientowi.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
3. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.
4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem maila.
5. Klient składając reklamację powinien podać: rodzaj stwierdzonej wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę.
6. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
7. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup (paragon/potwierdzenie płatności).
8. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
9. Klient składając reklamację może posłużyć się formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy dostępnym na stronie internetowej. Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe. Formularz reklamacyjny Klient może otrzymać za pośrednictwem maila na adres swojej poczty elektronicznej.
10. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad pielęgnacji i użytkowania.
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.
3. Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży.
4. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.
5. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Konsument może również za pośrednictwem maila otrzymać na adres swojej poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronie internetowej sklepu.
6. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres Sprzedawcy pocztą tradycyjną, a także e-mailem.
8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zakupu towaru. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy aby przed jego upływem odesłać zakupiony Towar. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
9. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu  potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.
10. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.

VIII. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego.
2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. III.3 Regulaminu. Klient może zrezygnować w usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na zaznaczeniu pola „Usuń” w podstronie „Moje Konto”. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.
3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i
wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą tradycyjną/e-mailem. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

 

IX. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Marta Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Kreowania Wizerunku Marta Kozłowska z siedzibą pod adresem Zawyki nr 7, 18-105 poczta Suraż, gm. Suraż, pow. białostocki, posiadająca wpis w CEiDG, NIP 966-176-62-93, REGON 2007616322.
2. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych (umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności), jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.
7. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: ……

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz u organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw konsumenta.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu
powszechnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2019 r.